Các Kênh Liên Lạc của Team

email:

qafvnst@gmail.com

qafvietfan@gmail.com

Trang chủ của QaFvn Subbing Team
www.qafvnst.wordpress.com

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên facebook
www.facebook.com/qafvnst

Facebook của Thư Viện Queer as Folk VietFan

www.facebook.com/thuvienqaf

Kênh chính thức của QaFvn Subbing Team trên youtube
www.youtube.com/user/MeeoLee

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên twitter
www.twitter.com/qafvnst

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên tumblr
www.qafvnst.tumblr.com