Bộ phim được up 1 tuần 1 tập, vào lúc 7 giờ tối thứ 7 hoặc CN hàng tuần.

Trên WordPress và Facebook của Team.

 

Các Kênh Liên Lạc của Team

Email

qafvnst@gmail.com

qafvietfan@gmail.com

Trang chủ của QaFvn Subbing Team
www.qafvnst.wordpress.com

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên facebook
www.facebook.com/qafvnst

Facebook của Thư Viện Queer as Folk VietFan

www.facebook.com/thuvienqaf

Kênh chính thức của QaFvn Subbing Team trên youtube

www.youtube.com/user/MeeoLee (Mới)

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên twitter
www.twitter.com/qafvnst

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên tumblr
www.qafvnst.tumblr.com