Đối với Chủ Tử: Trước sau tại hạ cũng chỉ để 1 pass mà thôi. (Pass là thể loại truyện Chủ Tử).

Còn đối với những project Việt Sub sắp làm, mỗi bài viết đều có gợi ý riêng.

( Đã xóa nick vì không thể tiếp tục public )

Với những nick chat để lại, từ nay Ảo Tình Dạ Nguyệt-ta không trả lời nữa. (Hãy thương cho thân già và công việc chất đống nhé) ‘__’

(Sẵn tiện đính chính, Tại hạ không phải tên -__-”’ Sao lại có người nhầm 2 chữ “tại hạ” thành tên được nhỉ =”=)

‘__’

*đeo kiếng vào* Tại hạ đi học tiếp đây~